NEWS UPDATE

Menu
Previous
Next

Latest ARTICLES

Study Material

Software Tools

Recent Posts

Guest Salary Processing in SPARK

Tuesday, August 23, 2016 / 12 Comments
Integrated Financial Management System (IFMS) നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കേരള ഫിനാന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിന്‍റെ  GO(P) No. 109/2016/FIN dated 29/7/2016  എന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം കരാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും 2016 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ശമ്പളം മുതല്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കണം എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ പോസ്റ്റ് ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിലെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങള്‍ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

Regional Mathematics Olympiad -2016

Sunday, August 21, 2016 / No Comments
The National Board for Higher Mathematics (NBHM), a unit of Department of Atomic Energy, Government of India has been organizing Mathematical Olympiad in our Country, first at the Regional level then at the National and International levels. Its main purpose is to spot talented students who have the capacity for original and critical thinking and encourage them to choose a career in mathematics and also to select an Indian team for the International Mathematical Olympiad.

Regional Mathematical Olympiad 2016

The Regional Mathematical Olympiad 2016 (RMO-2016) for Kerala Region will be held on Sunday,October 9, 2016 between 1PM and 4PM at Trivandrum, Kollam, Kottarakkara, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Changanassey, Ernakulam, Kothamangalam,Thrissur, Irinjalakkuda, Palakkad, Kozhikkodu, Malappuram and Kannur. XI students and exceptionally good Xth standard students are eligible to appear for RMO.

How to Apply

There is no prescribed application form. Principals of recognized schools shall forward the list of participants indicating their name ,class,residential address,phone numbers,emails and the center along with a registration fee of Rs. 75/- each by D.D. drawn in favour of Regional Co-ordinator, INMO payable at State Bank of Travancore , CUSAT Campus branch only. The last date for sending the completed application form along with the Demand Draft of all the students participating from school is 5th September 2016.

Contact

Regional Coordinator (INMO), Department of Mathematics,
Cochin University of Science & Technology, Cochin-682 022
Phone: 0484-2577518, 2862462. Email:vambat@gmail.com.⁠⁠⁠⁠
Downloads
Mathematical Olympiad 2016-17. Brochure
Registration Form
Previous Question Papers of Mathematical Olympiad
Question Paper of Mathematical Olympiad for Beginners


Digital Signature and Its Use

Saturday, August 20, 2016 / 22 Comments
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ടെക്ക്നോളജി (ICT) മേഖലയിലെ ത്വരിത ഗതിയിലുള്ള വികസനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ കേരള സര്‍ക്കാരും പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് Integrated Financial Management System (IFMS). സംസ്ഥാനത്തെ ട്രഷറി ഇടപാടുകളുടെ യന്ത്രവല്‍ക്കരണവും സംയോജനവുമാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.  ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് 2014 ഓക്ടോബര്‍ മാസം മുതല്‍ സ്പാര്‍ക്ക് ബില്ലുകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സബ്മിഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ സുഗമമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ട്രഷറി ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നത് അത്യാവശ്യമായത് കാരണമാണ് 2016 ജനുവരി മുതല്‍ One Office - One DDO സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നതും.
IFMS സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ശമ്പള ബില്ലുകള്‍, ശമ്പളേതര ബില്ലുകള്‍, കണ്ടിഞ്ജന്‍റ് ബില്ലുകള്‍ മുതലായവ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി വേണമെന്ന് നിഷ്കര്‍ശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ആധികാരികതയും ഒരു പ്രശ്നമായി മാറും. ഇതിനാലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന രേഖകളില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
 G.O.(P) No.76/2016 Fin. Dated 27.05.2016 എന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാ ഡി.ഡി.എ മാരും ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് അതത് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് തലവന്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല  2016 ആഗസ്റ്റ് 15 ശേഷം ട്രഷറികളില്‍ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകളില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ബില്ലുകള്‍ പാസ്സാക്കരുത് എന്ന് എല്ലാ ട്രഷറികള്‍ക്കും ട്രഷറി ഡയറക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്നും ഈ ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ( Read Govt Order ). എന്നാല്‍ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ക്കും ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക പ്രയാസമായത് കൊണ്ടാവാം ഇത് ഈ മാസം മുതല്‍ തന്നെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട എന്ന് ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റ് തീരുമാനിച്ചതായി അറിയുന്നു. എന്തായാലും അധികം വൈകാതെ ഓരോ ഓഫീസിലെയും ഡിസ്ബേര്‍സിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ അവരവരുടെ പേരില്‍ Digital Signature Certificate (DSC) സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ തന്ന ബില്ലു സമര്‍പ്പിക്കണമെങ്കില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കും.

 ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍, അതിന്‍റെ ഉപയോഗം,  അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ പലരും അജ്ഞരാണ്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചറിനെക്കുറിച്ചും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ചില വിവരങ്ങള്‍ പരമാവധി ലളിതമായി പങ്കുവെക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Snehapoorvam Scholarship Scheme

Thursday, August 18, 2016 / 11 Comments
Update: Snehapoorvam online new school /Student registration process is activated.
Snehapoorvam Scholarship Scheme will be launched to take care of children who have lost their parents and are finding it difficult to continue their studies.
Government has launched “SNEHAPOORVAM” as per the G.O (MS) No.36/2012/SWD dated 06.06.12 to provide financial support to orphans who are living in the family, with their relatives, friends, or the support of the community under the Social welfare Department implemented through Social Security Mission. The mission has initiated the project that aims at bringing these children to the main stream of the society. Higher Secondary Students will get a monthly scholarship of Rs 750.Click the below link for Notification and Application form.

Plus One History Previous Questions (Chapterwise)

Wednesday, August 17, 2016 / No Comments
Higher Secondary First year History questions for each chapter are given here. Sri.Sujith.K, HSST History, Govt Higher Secondary School, Chayoth, Kasargode wins the pride and glory for accomplishing the toil of compiling the public examination History question paper chapterwise to aid the Higher secondary students.The study notes for Plus one and Plus two in History prepared by him and posted in HSSLiVE.IN has achieved an all time record as well for extensive downloading. Students can avail of the link below to download HSS question paper collection for their exam preparation.
Plus One History Previous Questions (Chapterwise)
1.From the Beginning of Time
2.Writing & City Life
3.An Empire Across Three Continents
4.The Central Islamic Lands
5.Nomadic Empires
6.The Three Orders
7.Changing Cultural Traditions
8.Confrontation and Cultures
9.The Industrial Revolution
10.Displacing Indigenous Peoples
11.Path to Modernization
Related Downloads
Plus One (XI) History Study Notes
Plus Two (XII) History Study Notes


Plus Two First Terminal (Onam) Examination 2016

Wednesday, August 10, 2016 / 3 Comments
First Terminal Examination (Onam Exam) for Kerala Higher Secondary Plus Two (Second Year) class 2016 is scheduled to be conducted from 30.08.2016 to 07.09.2016. The examination will begin at 1.45 p.m. on all days.Examinations will be conducted only for Plus Two(XII) classes. There will be regular classes for Std. XI in the forenoon of all days of examination. For Time Table, Previous Questions and Question Banks , please follow the links below.
Downloads
First Term Exam for plus Two Class 2016. Notification & Time Table. Circular dtd 11.08.2016
Previous Questions & Question Banks
Higher Secondary Scheme of Work by SCERT

First Year (Plus One) Improvement Exam September 2016

Tuesday, August 9, 2016 / 1 Comment
The Higher secondary First Year (Plus One) Improvement examination of September 2016 will commence with effect from 26.09.2016 to 03.10.2016. Candidates who have appeared for all the six subjects at the First Year Higher Secondary Examination, March 2016 can register in this examination for upto three subjects for improving scores in those subjects. Candidates who have registered for the First Year Higher Secondary Examination, March 2016, but could not attend the First year Higher Secondary Examination, March, 2016 due to various reasons can register for all subjects for which they were absent. Such candidates in addition to registering for the absent papers can also register for improving the scores of upto three papers of the appeared subjects. Last date for submission of application form is 21.08.2016. Fee for Improvement Examination Rs. 175/-per paper and Fee for Certificate Rs.40. Click the below link for First Year (Plus One) Improvement Exam September 2016 Notification, Circular, Time Table,Scheme ,Previous Question Papers etc:-
HSE First Year Improvement Examination September 2016
First Year (Plus One) Improvement Exam-Application Submission-Date Extended
First Year (Plus One) Improvement Exam Time Table Revised. Circular No.EX.II-1/16812/HSE/2016 dtd 12.08.2016
First Year (Plus One) Improvement Exam September 2016-Time Table (Revised)
First Year (Plus One) Improvement Exam September 2016-Notification
First Year (Plus One) Improvement Examination Application Form
First Year (Plus One) Improvement Examination Previous Questions
First Year Improvement exam for Plus Two SAY Failed Students Circular dtd 12.07.2016
Duty off on 30.09.2016 circular dtd 10.08.2016
First Year (Plus One) Higher Secondary Result March 2016